เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   19   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(๑)  สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
(๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า
(๓)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑)  สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
(๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐ หรือในระดับเกียรตินิยม
(๓)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฃ

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวเวชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรชว๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์ ๑ 2
ศรชว๕๐๒ : ชีวเวชศาสตร์ ๒ 1
ศรชว๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 2
ศรชว๕๐๔ : สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรชว๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์ ๑ 2
ศรชว๕๐๒ : ชีวเวชศาสตร์ ๒ 1
ศรชว๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 2
ศรชว๕๐๔ : สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
ศรชว๕๑๒ : เวชศาสตร์ตรงปัจจัย 3
ศรชว๕๑๓ : ปริวรรตเวชศาสตร์ 3
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรกว๖๑๑ : พันธุศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง 2
ศรชว๕๑๑ : เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลทางชีวเวชศาสตร์ 3
ศรชว๕๑๒ : เวชศาสตร์ตรงปัจจัย 3
ศรชว๕๑๓ : ปริวรรตเวชศาสตร์ 3
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 3
ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
ศรสว๕๐๓ : ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3
ศรสว๕๐๖ : การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์ของโรคมนุษย์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรกว๖๑๑ : พันธุศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง 2
ศรชว๕๑๑ : เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลทางชีวเวชศาสตร์ 3
ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
ศรสว๕๐๓ : ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3
ศรสว๕๐๖ : การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์ของโรคมนุษย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร