เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวสารสนเทศทางการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
- นักวิจัยด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรสว๕๐๗ : วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักชีววิทยา 1
ศรสว๕๐๘ : พันธุศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักคอมพิวเตอร์ 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
ศรสว๕๐๓ : ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3
ศรสว๕๐๔ : การเขียนโปรแกรมทางชีวสารสนเทศ 3
ศรสว๕๐๕ : พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
ศรสว๕๐๖ : การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์ของโรคมนุษย์ 3
ศรสว๕๐๙ : สัมมนาทางชีวสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ 1
ศรสว๕๑๐ : สัมมนาทางชีวสารสนเทศทางการแพทย์ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
ทสคพ๖๒๘ : เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
ทสคพ๖๕๔ : การคำนวณแบบขนาน 3
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
ศรกว๕๐๖ : พันธุศาสตร์มนุษย์ 2
ศรคร๕๐๒ : เวชศาสตร์เฉพาะบุคคล 3
ศรชค๖๐๓ : ชีวเคมีของโรค 2
ศรชค๖๐๔ : สถิติสำหรับพันธุศาสตร์ 1
ศรวภ๖๑๒ : การตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรสว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร