เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรให้ความรู้ความสามารถซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาหรือวิจัยที่ครอบคลุมงานการแพทย์แผนไทย ทุกด้าน เพื่อสร้างนักวิจัยนักวิชาการซึ่งเป็นที่ต้องการในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก๒
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือสาขา การแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทย จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (๒) ถึงข้อ (๔) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 แผน ข 
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการแพทย์แผนไทยหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (๒) ถึงข้อ (๕) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรืองาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 1
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๑๕ : เทคนิคที่จำเป็นในการทำวิจัยทางด้านแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๑๔ : มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 1
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๗๑ : เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรพท๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 1
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๑๕ : เทคนิคที่จำเป็นในการทำวิจัยทางด้านแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๑๔ : มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 1
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๗๑ : เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรพท๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6