เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก)

จุดเด่นของหลักสูตร

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสุขภาพจิตทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดย ต้องศึกษา
รายวิชาจิตวิทยามาอย่างน้อย ๙  หน่วยกิต
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ในกรณีที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้าน
จิตวิทยามาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานมาแสดง
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักจิตวิทยาคลินิกให้บริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
- นักวิชาการด้านจิตวิทยาในสังกัดหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์
- บุคลากรด้านสุขภาพจิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจค๖๐๑ : พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ 2
ศรจค๖๐๔ : จิตบำบัด 3
ศรจค๖๐๗ : จิตพยาธิสภาพขั้นสูง 2
ศรจค๖๑๐ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับเด็ก 2
ศรจค๖๑๑ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ 2
ศรจค๖๓๖ : จริยธรรมวิชาชีพ 2
ศรจค๖๔๑ : สัมมนาด้านจิตวิทยาคลินิก 2
ศรจค๖๔๔ : การฝึกงานขั้นพื้นฐาน 3
ศรจค๖๔๕ : การฝึกงานขั้นสูง 3
ศรจค๖๔๘ : สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจค๖๑๖ : สุขภาพจิตชุมชนขั้นสูง 2
ศรจค๖๓๑ : จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง 2
ศรจค๖๔๖ : การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 3
ศรจค๖๔๗ : จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสพติด 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร