เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     01 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561

รหัสหลักสูตร 5201MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/academics/curriculum/index.php,http://med.mahidol.ac.th/nutrition
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่  รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ

IELTS                                                                       ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL INTERNET BASED                                    ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)       ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

MU GRAD TEST (Computer Based)                       ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร : 0-2441- 4125 ต่อ 221-222

4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

3. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

 

 1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร / หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2560)
 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Academic Transcript / Grade Report) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. รูปถ่าย ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB  (รูปหน้าตรง ชุดสุภาพไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน
 6. ทะเบียนบ้าน
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 8. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำเนาใบประกอบวิชาชีพ หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด เป็นต้น

 

การส่งไฟล์ (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการหรือระบุไว้ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งที่สมัคร และ/หรือตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

 
 
 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
รมภศ501 : พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมภศ๖๐๑ : วิทยาศาสตร์โภชนาการ 3
รมภศ๖๐๓ : ชีวสถิติทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๔ : การสื่อสารโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๘ : การประเมินทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๑๑ : การศึกษาโดยใช้ปัญหาทางโภชนาการเป็นฐาน 2
รมภศ๖๒๙ : พิษวิทยาโภชนาการ 1
สภภศ๖๓๗ : การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ทางโภชนศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มโภชนาการคลินิก
รมภศ๖๑๓ : โภชนาการกับโรค 2
รมภศ๖๓๘ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๑ 3
รมภศ๖๓๙ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๒ 3
รมภศ๖๔๐ : ประเด็นสำคัญทางโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๑ : แผนบริการด้านโภชนาการ 2
   กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี
รมภศ๖๑๘ : เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ด้านอาหารและโภชนาการ 3
รมภศ๖๒๔ : การประยุกต์เทคนิคระดับเซลล์และโมเลกุลในการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ 1
รมภศ๖๓๑ : บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร และ สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร 3
รมภศ๖๔๒ : โครงการพิเศษในงานวิจัยโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๓ : เทคนิคพิเศษทางสารอาหารและสมบัติการทำงานของสารอาหาร 1
รมภศ๖๔๔ : เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมี 1
รมภศ๖๔๕ : เทคนิคพิเศษทางการประเมินปริมาณและประสิทธิผลของสารต้านอนุมูลอิสระ 1
รมภศ๖๔๖ : การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยทางโภชนาการ 2
   กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รมภศ๖๒๓ : การวิเคราะห์สารพิษในอาหารและการทดสอบสารที่เป็นพิษ 2
รมภศ๖๔๗ : ความปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพผู้บริโภค 2
รมภศ๖๔๘ : พิษวิทยาโภชนาการประยุกต์ 3
รมภศ๖๔๙ : ผลกระทบของภาวะเครียดออกซิเดชันและสารต้านอนุมูลอิสระต่อ สุขภาพและโรค 3
รมภศ๖๕๐ : ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการประเมินภาวะโภชนาการและการรับสัมผัสสารพิษจากอาหาร 3
   กลุ่มโภชนาการชุมชน
รมภศ๖๕๑ : โภชนาการชุมชน 2
รมภศ๖๕๒ : ระบาดวิทยาทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๕๓ : การดูแลทางโภชนาการสำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน 2
รมภศ๖๕๔ : โภชนาการ การสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักวิจัย นักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล
- นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัท
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
และโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
- ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 
บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

7. รายละเอียดอื่นๆ

-

8. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

10. ข้อมูลติดต่อ

-

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th