เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2030DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Students must hold a Bachelor degree in  in the Science (botany,  biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ )  or medical of science or veterinary medicine or Engineering  receive a cumulative GPA of at least 3.50 or
 2. Student must hold a Master degree in in the science (botany,  biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ )  or medical of science or veterinary medicine or Engineering receive a cumulative GPA of at least 3.50
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least  32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

      Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 30 ตุลาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีววิทยา
- วิชาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา
- วิชาเภสัชวิทยา

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Dissertation 72            Credits
Total not less than 72            Credits
Plan 2
For students with Master's Degree           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Core Courses 3            Credits
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM898 : DISSERTATION 48
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM899 : DISSERTATION 72

Plan 2

Core Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Required Courses Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
Elective Courses Credit
EGBE518 : ENGINEERING MATHEMATICS FOR RESEARCH 3
EGBE551 : COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE616 : OPTIMIZATION METHODS 3
EGBE623 : PATTERN RECOGNITION 3
EGBE631 : ADVANCED DRUG DELIVERY 3
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS654 : PARALLEL COMPUTATION 3
SIBC604 : STATISTICS IN MEDICAL GENETICS 1
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIPM510 : AUGMENTED COURSE IN CANCER RESEARCH 3
Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM699 : DISSERTATION 36
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทางด้านเภสัชวิทยา
- นักวิชาการที่สามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชวิทยาทางการแพทย์
และเภสัชวิทยาเชิงระบบได้
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิค เชิงระบบ
ขั้นสูงและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

-

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th