เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   22   เมษายน   พ.ศ. 2562

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศ

Download File

1. กำหนดการสอบคัดเลือก

ลำดับ กำหนดการ ช่วงระยะเวลา
1 รับสมัครเฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และ
ผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง R233 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันอังคารที่ 12-14 ธันวาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
5 ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 9.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
6 ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 8 – 19 มกราคม 2560
7 ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561

(หากชำระเงินหลังจากกำหนดการนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
8 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร


แผน ก แบบ ก(2)
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.50
 3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
 4. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222

 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 6. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php ) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)

แผน ข
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.50
 3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานเมื่อยื่นใบสมัครด้วย)
  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222
 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 6. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ  โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร(ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)
หมายเหตุ:
 1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง ตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชา ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและ หลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย (ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • 2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2559 ให้ใช้หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือ หนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2559 (โดยมีกำหนดที่ จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559)
 3. บันทึกผลการศึกษา
  • 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตร อย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2559) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (สำหรับผู้สมัครแผน ข)
 7. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


4. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560   โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามข้อ 2.
 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
  • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ข้อ 3. และลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องทุกฉบับ
  • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg ผ่านระบบรับสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)
 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เป็นเงิน 500 บาท
  ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  โดย บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) 3 วิธีดังนี้
  • 6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อ นำไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
  • 6.2 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดย ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิด ข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)

  ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการ ชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด
 7. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย แล้วจะแจ้งสถานะการรับสมัครโดยการออกเลขประจำตัวผู้สมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขอให้ผู้สมัคร ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา โทร.02-441 4125 ต่อ 109 - 111


6. การประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรตามกำหนดการที่แจ้งไว้ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th


7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา หรือ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441 9129, 0 2441 4125 ต่อ 208 – 210, 112-113
โทรสาร 0 2441 9129
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
Email: gradthai@mahidol.ac.th