เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   6   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ

Download File

1. กำหนดการสอบคัดเลือก

ลำดับ กำหนดการ ช่วงระยะเวลา
1 รับสมัครเฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th (ในวันสุดท้ายของการรับสมัครจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และ ผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
3 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง R233 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
5 ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 9.00 น. วันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
6 ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
7 ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561
8 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร


แผน ก แบบ ก(2)
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.50
 3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
 4. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222

 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 6. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php ) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)

แผน ข
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสร์สุขภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.50
 3. ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริการสุขภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานเมื่อยื่นใบสมัครด้วย)
 4. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222

  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


  กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php ) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)
หมายเหตุ:
 1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง ตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชา ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและ หลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย (ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • 2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2559 ให้ใช้หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือ หนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2559 (โดยมีกำหนดที่ จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559)
 3. บันทึกผลการศึกษา
  • 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตร อย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2559) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (สำหรับผู้สมัครแผน ข)
 7. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


4. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet Internet ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้

 1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามข้อ 2.
 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
  • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ข้อ 3. และลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องทุกฉบับ
  • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg ผ่านระบบรับสมัคร ภายในเวลา 18.00 น. ของ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)
 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เป็นเงิน 500 บาท
  ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดย บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) 3 วิธีดังนี้
  • 6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อ นำไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
  • 6.2 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดย ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิด ข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)

  ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการ ชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด
 7. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย แล้วจะแจ้งสถานะการรับสมัครโดยการออกเลขประจำตัวผู้สมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขอให้ผู้สมัคร ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา โทร.02-441 4125 ต่อ 109 - 111


6. การประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรตามกำหนดการที่แจ้งไว้ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th


7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา หรือ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441 9129, 0 2441 4125 ต่อ 208 – 210, 112-113
โทรสาร 0 2441 9129
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
Email: gradthai@mahidol.ac.th