เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   7   มิถุนายน   พ.ศ. 2566

ประชุมวิชาการ


2566  /   2565  /   2564  /   2563  /   2562  /  

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2564
  Online and On-site

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2564
  online

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2564
  อาคารศูนย์เรียนรวม รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มิถุนายน 2564
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY RESEARCH SYMPOSIUM 2021 (IPTRS2021)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยผ่านระบบออนไลน์

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มีนาคม 2564
  ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบบออนไลน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 มีนาคม 2564
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤศจิกายน 2563
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา