เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการ


2564  /   2563  /   2562  /   2561  /   2560  /  

INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY RESEARCH SYMPOSIUM 2021 (IPTRS2021)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยผ่านระบบออนไลน์

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มีนาคม 2564
  ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤศจิกายน 2563
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา