เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   27   มีนาคม   พ.ศ. 2566

ประชุมวิชาการ


2566  /   2565  /   2564  /   2563  /   2562  /  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มีนาคม 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ สถาบันเครือข่าย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะส
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2566
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (รูปแบบออนไลน์)

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2566
  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

การประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2566
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มีนาคม 2566
  โรงแรม ริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น โฮเต็ล

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2566
  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 ปี 2023

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2566
  โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada หรือนำ เสนอรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Cisco Webex)

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2566
  อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2566
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 เมษายน 2566
  ออนไลน์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 มกราคม 2566
  ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านจุลทรรศนศาสตร์

ภาควิชาการวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  Long Beach Garden Hotel and Spa อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยสันตพล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  วิทยาลัยสันตพล