เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   11   เมษายน   พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการ


2564  /   2563  /   2562  /   2561  /   2560  /  

The 14th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019)

by: Research Facilitation and Development Center, Sripatum University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2562
  Venue: Auditorium Room, Sripatum University, Bangkok

Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ''Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education''

จัดโดย Prince of Songkla University and Universiti Utara Malaysia
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2562
  Conference Hall, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

The 9th STOU National Research Conference

by: Sukhothai Thammathirat Open University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 กันยายน 2562
  Venue: Chalermprakiat Building, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi Province

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology : ''Science, Technology and Innovation for Sustainable Development'' (SsSci 2019)

by: Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2562
  Venue: The Royal River Hotel, Bangkok

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2562
  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ''ศิลปากรวิจัย'' ครั้งที่ 11 เรื่อง ''นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 มีนาคม 2562
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มกราคม 2562
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น