เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   21   เมษายน   พ.ศ. 2562

ประชุมวิชาการ


2562  /   2561  /   2560  /   2559  /   2558  /  

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2562
  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ''ศิลปากรวิจัย'' ครั้งที่ 11 เรื่อง ''นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 มีนาคม 2562
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มกราคม 2562
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น