เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   11   เมษายน   พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการ


2564  /   2563  /   2562  /   2561  /   2560  /  

การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference ''Higher Education for All: Surviving in Times of Change''

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2561
  ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 กันยายน 2561
  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2561
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการ The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2561
  ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 เมษายน 2561
  ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2561
  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สถาบันการบินพลเรือน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 เมษายน 2561
  ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ ''Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

จัดโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงแรมดิเอมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ

จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2561
  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่


Notice: iconv() [
function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\Website\th\news-events\conference.php on line 98
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มีนาคม 2561
  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ (FADPU) ครั้งที่ 13

จัดโดย ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 19 มกราคม 2561
  ณ อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ ''ACTIVE LEARNING ตอบโจทย์ THAILAND 4.0 อย่างไร''

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มกราคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย'' ครั้งที่ 8

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มกราคม 2561
  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช