เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   11   เมษายน   พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการ


2564  /   2563  /   2562  /   2561  /   2560  /  

3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 พฤศจิกายน 2560
  ณ Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand

The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS

จัดโดย International College, Naresuan University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ Topland hotel, Phitsanulok, Thailand

3rd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 สิงหาคม 2560
  ณ Rangsit University, Pathum, Thailand

The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership

จัดโดย College of Local Administration, Khon Kaen University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2560
  ณ College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand

1st Asian Social Sciences and Business Research Conference

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 กรกฏาคม 2560
  ณ University of Macau, Macau, Ch

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ''การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0''

จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2560
  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการการสื่อสารระดัขชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2560
  ณ ห้อง JM203 JM401 และJM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2560
  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC & IGSC 2017) ''Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development''

จัดโดย The Graduate School, Silpakorn University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 พฤษภาคม 2560
  ณ Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย'' ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2560
  ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ

จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2560
  ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 พฤษภาคม 2560
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ''การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
  ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ''มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0''

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 เมษายน 2560
  ณ คณะมุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ''นอร์ทเทิร์นวิจัย'' ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

จัดโดย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030

จัดโดย APACPH and the Faculty of Public Health, Mahidol University (FPH-MU)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2560
  ณ Faculty of Public Health, Phaya Thai Campus, Mahidol University, Bangkok, Thailand

RMUTT Global Business and Economics Conference 2017(RTBEC 2017)

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 เมษายน 2560
  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2560
  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มกราคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2559
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 23 มกราคม 2560
  ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2559
  ณ อาคารศูนญ์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธน มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 ตุลาคม 2559
  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา