เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ประชุมวิชาการ


2563  /   2562  /   2561  /   2560  /   2559  /  

การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Joint International Tropical Medicine Meeting 2016

จัดโดย Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2559
  ณ Amari Watergate Bangkok

การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2559
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016): Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment''

จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The 40th National Graduate Research Conference Higher Education Harmonization

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2

จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ

จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมวิชาการ ''มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12''

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6th Asia-Pacific Conference on Public Health (APCPH) 1st ASEAN Health Promotion Conference

จัดโดย สถาบัณพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2559
  ณ อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นำเสนอผลงานกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การนำเสนอบทความในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2559
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 มีนาคม 2559
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา คอคิด จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ''ราชธานี ครั้งที่ 1''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2559
  ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์

จัดโดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 พฤษภาคม 2559
  ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

จัดโดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการ 8th National and International Graduate Conference, Kasetsart University

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2559
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ ''Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

The 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance and Transformative Leadership in Asia

จัดโดย Mahasarakham University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ Hotel Royale Chulan Damansara, Selangor, Malaysia


Notice: iconv() [
function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\Website\th\news-events\conference.php on line 98
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 เมษายน 2559
  ณ Lane-Xang Hotel, Vientiane, Lao PDR.

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2559

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1st National and International Conference on Business and Economics

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มีนาคม 2559
  ณ KU Home ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 เมษายน 2559
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่งบทความวิจัย และกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559

จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2559
  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry"

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2559
  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

2nd National and International Conference on Education Research and Social Development

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มีนาคม 2559
  ณ KU Home ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ Cher Resort ถนนบุรีรมณ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2558
  ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2558
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 ตุลาคม 2558
  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 มกราคม 2559
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2558
  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 (Payap University Research Symposium 2016)

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤศจิกายน 2558
  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 ธันวาคม 2558
  ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชการระดับชาติ ''เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6''

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 11 ธันวาคม 2558
  ณ อาคารเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤศจิกายน 2558
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น