วันพุธที่   20   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  MU TEST ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

            บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MU TEST สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง และปริญญาโท  ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อ และประสงค์จะสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๒)  ดังนี้

           ๑. กำหนดการสอบ

  รอบการทดสอบ
  ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ จ. ๑๖ พค. - อา. ๒๙ พค. ๕๙ จ. ๑๘ กค. - อา. ๓๑ กค. ๕๙ จ. ๑๙ กย. - อา. ๒ ตค. ๕๙

ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ วันสุดท้าย (ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.)

ภายใน จ. ๓๐ พ.ค. ๕๙ ภายใน จ. ๑ สค. ๕๙ ภายใน จ. ๓ ตค. ๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

พ. ๑๕ มิย. ๕๙ พ. ๑๗ สค. ๕๙ พ. ๑๒ ตค. ๕๙
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ ส. ๑๘ มิย. ๕๙ ส. ๒๐ สค. ๕๙ ส. ๑๕ ตค. ๕๙

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและผลคะแนนสอบ

อ. ๒๘ มิย. ๕๙ ศ. ๒ กย. ๕๙ จ. ๓๑ ตค. ๕๙

             ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

               เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์
จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

             ๓. การสมัครสอบภาษาอังกฤษ

                 ๓.๑ ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกเพราะสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น
                 ๓.๒  การ Upload หลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
                            (๑) รูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร (ขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg)
                            (๒) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาต้องมองเห็นข้อมูลและรูปภาพของผู้สมัครอย่างชัดเจนขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg, .gif, .pdf)
                 ๓.๓ ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและบุคคลทั่วไปที่สมัครสอบในระดับปริญญาโท ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MU TEST ครั้งละ  ๓๐๐ บาท เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับชำระเป็นเงินสด ธนาณัติหรือเอกสารการเงินประเภทอื่นใด นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้

                 ๓.๔ ผู้สมัครจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่กำหนด
                 ๓.๕ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้วไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน หรือไม่ชำระเงินตามวิธีการที่กำหนด หรือชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้งไม่สามารถโอนไปใช้ในการสอบครั้งถัดไปได้

             ๔. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

              (๑) ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสาร  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ เข้าห้องสอบ  ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
              (๒) ห้าม อัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรือ อุปกรณ์อัดเสียง ที่ติดกับโทรศัพท์  กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
              (๓) ห้าม นำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
              (๔) ให้ใช้ดินสอดำ ๒B ขึ้นไป ทำข้อสอบ
              (๕) ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลา ผู้ที่มาช้ากว่าเวลากำหนด บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
              (๖) แต่งกายสุภาพ  ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศและไม่สวมรองเท้าเปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
              (๗) ห้าม ดึงรูปและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด
              (๘) ในวันสอบ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติดอยู่มาแสดงด้วย ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

           ๕. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดในข้อ ๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้สมัครสอบอีกเป็นเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ฝ่าฝืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152

?>