เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
Master of Science Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

"หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรเดิมคือพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร "เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความชำนาญด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยโดยบูรณาการความรู้ในสหวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัยทางอาหารได้ด้วยตนเอง"

สามารถประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยอาหารและถ่ายทอดความรู้ตามจรรยาบรรณของหลักวิชา นำองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค" หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ได้ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้าน Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates เพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันประกอบด้วย "รู้แจ้งรู้จริงทั้งด้านกว้างและด้านลึก มีทักษะและประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับโลก มีจิตสาธารณะสามารถทำประโยชน์ให้สังคม กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสิ่งที่ถูกต้อง" นอกจากนี้ด้วยนโยบาย "Thailand 4.0"ของภาครัฐที่กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงถือเป็นบทบาทของนักพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพ การเข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสูตรจึงนับเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรความเป็นมา / ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตร

 • หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาทางอาหารโภชนาการ ซึ่งจัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 20 ปี มีบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วเกือบ 20 รุ่น โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และมุ่งเน้นเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางพิษวิทยาและทางโภชนาการเพื่อนำไปใช้ ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของอาหาร ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอันตรายในอาหารและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ตลอดจนทักษะการออกแบบการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

IMPACT ต่อสังคมและประเทศชาติ

นโยบาย Thailand 4.0 ก่อให้เกิดการเติบโตด้านอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก มีการสร้างนวัตกรรมทางอาหารซึ่งต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยก่อนขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารใหม่ ซึ่งคืออาหารที่มีประวัติการใช้ไม่เกิน 15 ปี โดยตามประกาศระบุว่า อาหารใหม่ต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย โดยมีข้อมูลทางพิษวิทยามาสนับสนุน ดังนั้นในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการร่วมทีม นอกจากนี้ในหน่วยงานภาครัฐก็มีความต้องการบุคลากรในสาขานี้เพื่อมีบทบาทในด้านการกำหนดนโยบาย กำหนดมาตรฐานอาหาร และประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้นมากมาย ตลาดแรงงานของวิชาชีพนี้จึงเติบโตอย่างมากและมีบทบาทอย่างยิ่งในการคุ้มครองผู้บริโภค

IMPACT ต่อสังคมโลก

องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์นโยบายด้านอาหารปลอดภัย ด้วยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า อาหารและโภชนาการมีบทบาทอย่างมากต่อการก่อโรคหรือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท เป็นต้น ดังนั้นองค์ความรู้ด้านพิษวิทยาและโภชนาการนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบ่งชี้โทษ และสร้างคุณประโยชน์ ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องมาจาก อาหารหรือสารในอาหารปริมาณหนึ่งอาจเป็นคุณ แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจจะเกิดโทษได้ นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ที่อาหารที่มีประโยชน์สำหรับคนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นภัยต่อคนกลุ่มอื่นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน ดังนั้นบทบาทของนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการจึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญไปสู่… สังคมอาหารปลอดภัย

จุดเด่น / ความมีเอกลักษณ์ของหลักสูตรที่ต่างจากสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย และหลักสูตรลักษณะเดียวกันมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย


อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยการเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็งสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีการเชิญบุคลากรจากหน่วยงานดังกล่าวมาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการดูงานในสถานที่จริง การทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ

รูปแบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอนมีหลายรูปแบบหลากหลาย เน้นการ ทั้ง
 1. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (interactive lecture)
 2. อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา (case study)
 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem-based learning)
 4. สัมมนา (seminar) ในหัวข้อที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก
 5. ดูงาน (field trip) ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
 6. ฝึกปฏิบัติออกแบบการวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัยจากโจทย์วิจัยที่นักศึกษาสนใจ
 7. ฝึกปฏิบัติการ (laboratory practice) ในหลอดทดลอง เซลล์และสัตว์ทดลอง
 8. บทบาทสมมติ (role play) ในฐานะผู้ประกอบการ และผู้ประเมินเอกสารขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 9. ดำเนินโครงการวิจัย 1 เรื่อง เขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อได้เข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาออกไป

หลักสูตรคาดหวังว่า เมื่อจบการศึกษา มหาบัณฑิตสามารถ
 1. วิเคราะห์ปัญหาอาหารปลอดภัยในสังคมไทยได้
 2. ประพฤติตนยึดมั่นต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดี
 3. เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้
 4. ออกแบบ พัฒนาและดำเนินการวิจัยด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยได้
 5. สืบค้นและติดตามข้อมูลที่ทันสมัย วิเคราะห์ ประเมินและวิจารณ์ความน่าเชื่อถือของผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
 6. ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยอาหาร
 7. ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้
 8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอและรายงานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณะเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยได้
 9. เลือกใช้วิธีทดสอบทางพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม
 10. ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายผลการวิจัย ได้อย่างเหมาะสม

ความภาคภูมิใจ / งานวิจัยที่โดดเด่น / ศิษย์เก่าที่เด่นดัง

นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทุน/รางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 2. รางวัลชนะเลิศ Nutrilite Research Award ปี 2559
 3. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2557, 2558, 2559
 4. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559, 2560

ทุนการศึกษา / สวัสดิการ

มีทุนการศึกษาแบบต่างๆ ดังนี้
 1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ จำนวน 2 ทุน (ทุนสำหรับค่าลงทะเบียนหน่วยกิตวิชา ค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ตลอด 2 ปี นักศึกษาชำระเองเฉพาะค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์) โดยนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษ MU-grad test ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
 2. ทุนแรกเข้า จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 80,000 บาท (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการศึกษา 2 ปี) สำหรับนักศึกษาที่ทำคะแนนสอบเข้าได้สูงที่สุด
 3. ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท (ค่าลงทะเบียน) สำหรับนักศึกษา ปี 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในปีการศึกษาแรกสูงที่สุด
 4. ทุนการศึกษา "จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ" จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท (ค่าลงทะเบียน) สำหรับนักศึกษาปี 2 ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สวัสดิการ

 1. นักศึกษาในหลักสูตรชั้นปี 1-3 จะได้รับการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุตลอดหลักสูตร ซึ่งใช้ได้กับทั้งอุบัติเหตุในและนอกสถานศึกษา ในและนอกเวลาราชการ
 2. ระบบ e-learning ซึ่งมีการบรรจุเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า นักศึกษาสามารถเตรียมตัว และทบทวนบทเรียนได้สะดวก
 3. สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการที่นักศึกษาสนใจในวงเงิน 3,000 บาท
 4. บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานข้อมูลรายงานวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก สามารถค้นรายงานวิจัยด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์เมื่ออยู่ที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต
 5. ห้องพักนักศึกษาซึ่งมีเครื่องพิมพ์ (printer) ให้บริการในราคาย่อมเยา โดยนักศึกษานำกระดาษมาเอง

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน โดยจบระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย 2 หน่วยกิต โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สมัครเข้าสมัครเข้า ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/view.php?id=7402M02G
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ , งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๑๒๙ ,๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓