เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ประชุมวิชาการ


2563  /   2562  /   2561  /   2560  /   2559  /  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 พฤศจิกายน 2558
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 พฤศจิกายน 2558
  ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2558
  ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤศจิกายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2558
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประเทศไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติ

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I)

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรม Landmark ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัย ครั้งที่ 5

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กันยายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) หัวข้อ ''นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน'' ครั้งที่ 1

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2558
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอประชุมใหญ่ชั้น 4

3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Science

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 ตุลาคม 2558
  ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

the 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Foundation (UN ECOSOC Member)

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

The ISPE 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 กรกฏาคม 2558
  ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่ติดตามทางเว็บไซต์อีกครั้ง)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 กันยายน 2558
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

จัดการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 ตุลาคม 2558
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

2nd National and International Conference on Humanities and Social Science

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 กันยายน 2558
  ณ KU Home แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 กันยายน 2558
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2558
  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2558
  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC & ESTA 2015)

จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2558
  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ''The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015''

จัดโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 พฤษภาคม 2558
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558

จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 พฤษภาคม 2558
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ''การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน'' ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 พฤษภาคม 2558
  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2558
  ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

งานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 (The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2558
  ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ ''นเรศวรวิจัย'' ครั้งที่ 11

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1

จัดโดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤษภาคม 2558
  ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/ The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research

จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2558
  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 พฤษภาคม 2558
  ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ''Burapha University International Conference 2015''

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

4th International Conference on International Relations and Development (ICIRD 2015)

จัดโดย Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 เมษายน 2558
  ณ Mahidol University, Salaya

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ''การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2558
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 'การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน' มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย

จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 พฤษภาคม 2558
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 35

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

The Third International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism

จัดโดย Waseda University, Tokyo, JAPAN
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 พฤษภาคม 2558
  ณ Building No. 11, Waseda University, Tokyo, JAPAN

การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ''Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

จัดโดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมทางวิชาการประมง ประจำปี 2558

จัดโดย กรมประมง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ ห้องประชุมกรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC2015

จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''the 2nd National and International Conference''

จัดโดย เครือข่ายวิจัยประชาชื่นและมหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 เมษายน 2558
  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ ''ICT for Sustainable Society''

จัดโดย คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) และ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น VDO conference site

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

จัดโดย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤษภาคม 2558
  ณ ห้องประชุม 0213 และ 0208 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''The Third Asian International Conference on Quality Management and Innovation''

จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 เมษายน 2558
  ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ''The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference''

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2558
  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มกราคม 2558
  ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงาวิจัยในงาน ''มสธ. วิจัย ประจำปี 2558''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2557
  ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 มกราคม 2558
  ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10

จัดโดย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มกราคม 2558
  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2558
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัติกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2

จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2557
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยสหวิทยาการ

จัดโดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558 (Payap University Research Symposium 2015)

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2557
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา

การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 5

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 ธันวาคม 2557
  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 พฤศจิกายน 2557
  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหสม่ แอร์พอร์ต

การนำเสนอบทความวิชาการ ''the 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium Connecting Centuries of Tradition''

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่