เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   7   มิถุนายน   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศรีวรรณา ขวัญชุม รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา sriwanna.khw@mahidol.ac.th 150
ดร. ปพิชญา ปภังกร อาจารย์ papitchaya.pap@mahidol.ac.th 150
ดร.ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์ อาจารย์ titaree.boo@mahidol.ac.th 150
ดร.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ อาจารย์ ekamorn.iam@mahidol.ac.th 150
ชรินทร์วิชญ์ สีดานนท์ ผู้ช่วยอาจารย์ charinwit.see@mahidol.ac.th 150
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์ Phalaunnaphat.sir@mahidol.ac.th 150
วณฏ เงารังษี ผู้ช่วยอาจารย์ wanod.nga@mahidol.ac.th 150
Gina Masbad Nunez ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 gina.nun@mahidol.ac.th 152
Jarah Gertrudes M. Espiritu ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 jarah.esp@mahidol.ac.th 150
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ นักวิชาการศึกษา tikamporn.lao@mahidol.ac.th 152
ดำ ม้องเพอ นักวิชาการศึกษา dam.mon@mahidol.ac.th 151
วุฒิชัย ศรีบุญ นักวิชาการศึกษา wuttichai.sri@mahidol.ac.th 150
สปันนา ศรีเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sapanna.sri@mahidol.ac.th 151
สุดคนึง สหะเดช นักวิชาการเงินและบัญชี sudkanung.sah@mahidol.ac.th 150
อาณัติ ปาลพันธุ์ นักวิชาการศึกษา arnath.pal@mahidol.ac.th 152