เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   5   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา tikamporn.lao@mahidol.ac.th 152
ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ karansupamas.eng@mahidol.ac.th 150
พรพิมล ลิ่มเจริญ อาจารย์ pornpimol.lim@mahidol.ac.th 150
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์ Phalaunnaphat.sir@mahidol.ac.th 150
วณฏ เงารังษี ผู้ช่วยอาจารย์ wanod.nga@mahidol.ac.th 150
Gina Masbad Nunez ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 gina.nun@mahidol.ac.th 152
Jarah Gertrudes M. Espiritu ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 jarah.esp@mahidol.ac.th 150
Van Khua Piang ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 vankhua.pia@mahidol.ac.th 150
กันทิมา ช่อกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kantima.cho@mahidol.ac.th 203
ณัฐนิชา แดนมะตาม นักวิชาการศึกษา natthanishah.dan@mahidol.ac.th 151
พรทิพย์ นิสสะ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ porntip.nis@mahidol.ac.th 150
ศรีวรรณา ขวัญชุม นักวิชาการศึกษา sriwanna.khw@mahidol.ac.th 150
สปันนา ศรีเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sapanna.sri@mahidol.ac.th 151
สุดคนึง สหะเดช นักวิชาการเงินและบัญชี sudkanung.sah@mahidol.ac.th 150
อาณัติ ปาลพันธุ์ นักวิชาการศึกษา arnath.pal@mahidol.ac.th 152