เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
สปันนา ศรีเวียง รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา sapanna.sri@mahidol.ac.th 151
ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ karansupamas.eng@mahidol.ac.th 150
พรพิมล ลิ่มเจริญ อาจารย์ pornpimol.lim@mahidol.ac.th 150
ชรินทร์วิชญ์ สีดานนท์ ผู้ช่วยอาจารย์ charinwit.see@mahidol.ac.th 150
ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์ ผู้ช่วยอาจารย์ titaree.boo@mahidol.ac.th 150
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์ Phalaunnaphat.sir@mahidol.ac.th 150
วณฏ เงารังษี ผู้ช่วยอาจารย์ wanod.nga@mahidol.ac.th 150
Gina Masbad Nunez ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 gina.nun@mahidol.ac.th 152
Jarah Gertrudes M. Espiritu ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 jarah.esp@mahidol.ac.th 150
Van Khua Piang ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2 vankhua.pia@mahidol.ac.th 150
กันทิมา ช่อกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kantima.cho@mahidol.ac.th 203
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ นักวิชาการศึกษา tikamporn.lao@mahidol.ac.th 152
ณัฐนิชา แดนมะตาม นักวิชาการศึกษา natthanishah.dan@mahidol.ac.th 151
พรทิพย์ นิสสะ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ porntip.nis@mahidol.ac.th 150
ศรีวรรณา ขวัญชุม นักวิชาการศึกษา sriwanna.khw@mahidol.ac.th 150
สุดคนึง สหะเดช นักวิชาการเงินและบัญชี sudkanung.sah@mahidol.ac.th 150
อาณัติ ปาลพันธุ์ นักวิชาการศึกษา arnath.pal@mahidol.ac.th 152
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา พนักงานธุรการ ระดับ ส2 voravit.poo@mahidol.ac.th 02-201-5206