เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


ครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ "ครบรอบ ๕๓ ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"

จัดงานในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวลา รายการ
๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงเพล : ถวายภัตตาหาร/ พระสงฆ์ ๙ รูป
๑๑.๐๐-๑๑.๐๕ น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๑.๐๕-๑๑.๑๐ น. ประมวลภาพผลงานที่ผ่านมาของบัณฑิตวิทยาลัยในปี ๒๕๕๙
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมแสดงความขอบคุณ ชื่นชม ยินดี บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
  • มอบรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น
  • มอบรางวัลโครงการประกวดผลงานทีมบุคลากรประจำปี ๒๕๕๙
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
หมายเหตุ กำหนดการ/เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม