เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

อบรมและสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย


 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ Team: The Grad Avengers

บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอการสนับสนุนจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

นโยบายของทีม The Grad Avengers

  1. สร้างสรรค์กิจกรรม Soft Skills ที่มีประโยชน์ สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและความต้องการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. สร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถนำองค์ความรู้จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตระหนักในความสำคัญขององค์การและสภานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา
  4. ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารักและภูมิใจในความเป็นบัณฑิตมหิดล

กระบวนการส่งคะแนน
  1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site http://www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
  2. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (PDF) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับรอง   ไม่รับรอง
รายชื่อผู้สมัครองค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

ทีม The Grad Avengers

สมัครตำแหน่ง :
นายกองค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นาย อภิรักษ์ บำยุทธ
รหัสนักศึกษา : 6037338
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นาย ชายแดน จำนงกุล
รหัสนักศึกษา : 6038264
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
เลขานุการ องค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นางสาว กัญญ์วรา เจนจรัสจินดา
รหัสนักศึกษา :6038112
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
รองเลขานุการ องค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นางสาว ภควดี ประดับเพชรรัตน์
รหัสนักศึกษา : 6038315
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
เหรัญญิก องค์การนักศึกษา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาว กมลวรรณ ถนนทิพย์
รหัสนักศึกษา : 6036079
คณะ/สถาบัน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สมัครตำแหน่ง :
เหรัญญิก องค์การนักศึกษา คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาว ณัฏฐา ศรีสโมสร
รหัสนักศึกษา : 6036076
คณะ/สถาบัน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายวิชาการ
ชื่อ – สกุล :
นาย กันต์พิชญ์ฌาณน สารเงิน
รหัสนักศึกษา : 6037541
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นาย กรรัช มากเจริญ
รหัสนักศึกษา : 5937725
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นาย วัชรนิพนธ์ กระจันทร์
รหัสนักศึกษา : 5837175
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล :
นาย ธีรเทพ ศรีสุจริต
รหัสนักศึกษา : 6037764
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาว ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา
รหัสนักศึกษา : 6036316
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
Miss Puput Kusumawardani Moehas
รหัสนักศึกษา : 6036806
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล :
นางสาว สุชานุช คุตพฤกษ์
รหัสนักศึกษา : 6036507
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาว นุชนาถ สิงหเสมานนท์
รหัสนักศึกษา : 6036077
คณะ/สถาบัน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
       
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาว สุขภัทราณ์พร เรืองคล้าย
รหัสนักศึกษา : 6038256
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายกีฬา
ชื่อ – สกุล :
นางสาว สาวิณีย์ กันเกตุ
รหัสนักศึกษา : 6036063
คณะ/สถาบัน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นาย มนุชาธิป เจริญสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา : 6037374
คณะ/สถาบัน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ชื่อ – สกุล :
นางสาว ปภาวี วิญญูวงศ์ศิริ
รหัสนักศึกษา : 6038115
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
       
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาว ฐิติมา พลบุบผา
รหัสนักศึกษา : 6036319
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาว จิตเจียระไน สุชัยรัตน์
รหัสนักศึกษา : 6037588
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
       
For more information ข้อมูลโดย
Tel. 0-2441-4125 ext. 212-213
Student Services Section,
Faculty of Graduate Studies
รับรอง ไม่่รับรอง
98.19 % 1.81 %