เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

อบรมและสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย


 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ทีม Grad to see u
*****************
บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอการสนับสนุนจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองการเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560


การส่งคะแนน
 1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
 2. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รับรอง   ไม่รับรอง
นโยบายของ ทีม Grad to see u

 1. องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับคำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Culture) เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมอันเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัยในชุดโครงการ พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skills development) หรือทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม ซึ่งได้แก่ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
 3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลัก "7C" ได้แก่ การมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม(Cross-cultural Understanding) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Collaboration) ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน(Communications-Media Literacy) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น (Computing and ICT Literacy) และมีทักษะทางวิชาชีพและการเรียนรู้(Career and Learning Skills)
 4. เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นองค์รวม ซึ่งเน้น "คน" เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยประยุกต์ทักษะด้านการเป็นผู้นำ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการทำงานด้านวิจัย ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตศึกษา ให้เป็นบัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคม และเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างสมบูรณ์
 5. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการจัดรูปแบบกิจกรรม รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์จากทุกคน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานขององค์การนักศึกษา และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความตระหนักรู้ในความแตกต่าง ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 7. ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความสามัคคี และความมีน้ำใจนักกีฬา
 8. เสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา รวมไปถึงหน่วยงาน ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 9. สนับสนุนให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษาที่มาจากหลากหลาย สถาบัน/คณะ/สาขา/วิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆสามารถครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความหลากหลายทางกลุ่มสาขาวิชา อันได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มภาษาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษา กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 10. องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการคณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกฝ่ายตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
 11. สานต่อโครงการสืบเนื่องประจำปีขององค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวาระที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น


รายชื่อผู้สมัครองค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

ทีม Grad to see u

สมัครตำแหน่ง :
นายกองค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นายปฐมพงศ์ กรเกษม
ชื่อเล่น : โบ้ท
สาขาวิชา :
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
(วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารองค์การ)
คณะ/สถาบัน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สมัครตำแหน่ง :
รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นายกรรัช มากเจริญ
ชื่อเล่น : วิน
สาขาวิชา :
การจัดการ การกีฬา
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาวเพ็ญนภา แสนกล้า
ชื่อเล่น : ปุ๊ก
สาขาวิชา :
สังคมศาสตร์และสุขภาพ
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
เลขานุการ องค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นางสาวพจนา บุญปลูก
ชื่อเล่น : ตุ๊กติ๊ก
สาขาวิชา :
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
(วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารองค์การ)
คณะ/สถาบัน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สมัครตำแหน่ง :
รองเลขานุการ องค์การนักศึกษา
ชื่อ – สกุล :
นางสาวชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย
ชื่อเล่น : หนิง
สาขาวิชา :
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
คณะ/สถาบัน : คณะเภสัชศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
เหรัญญิก องค์การนักศึกษา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นายพัชวลัญช์ ณ นคร
ชื่อเล่น : โดนัท
สาขาวิชา :
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (วิชาเอกการแปล)
คณะ/สถาบัน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สมัครตำแหน่ง :
เหรัญญิก องค์การนักศึกษา คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาววิไลรัตน์ อาจริยะพร
ชื่อเล่น : แวว
สาขาวิชา :
ประสาทวิทยาศาสตร์
คณะ/สถาบัน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายวิชาการ
ชื่อ – สกุล :
นางสาวสนธยา สมปาง
ชื่อเล่น : อ้อ
สาขาวิชา :
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาวภคอร จันทรคณา
ชื่อเล่น : อุ๊
สาขาวิชา :
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาวนภภวันต์ ณ รังษี
ชื่อเล่น : ต๊อบ
สาขาวิชา :
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล :
นายวีรกรณ์ นาคทอง
ชื่อเล่น : อัพ
สาขาวิชา :
วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ/สถาบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาวนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล
ชื่อเล่น : พีช
สาขาวิชา :
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
คณะ/สถาบัน : โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาวโชติกา บำรุงหงษ์
ชื่อเล่น : ฝ้าย
สาขาวิชา :
ภาษาศาสตร์
คณะ/สถาบัน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาวรุ่งฤดี ภัทรสว่างวงศ์
ชื่อเล่น : น้ำ
สาขาวิชา :
สรีรวิทยาทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล :
นางสาวกัณฐิกา ลัฎฐิรัญ
ชื่อเล่น : นาว
สาขาวิชา :
สรีรวิทยาการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สถาบัน : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาวนวรัตน รัตนเจียรกุล
ชื่อเล่น : เม
สาขาวิชา :
สรีรวิทยาการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สถาบัน : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาวปรมาภรณ์ ยังเดช
ชื่อเล่น : ปิ๊ก
สาขาวิชา :
จุลชีววิทยาการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สถาบัน : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาวสุวิชญา ศิริมานะกุล
ชื่อเล่น : ไข่มุก
สาขาวิชา :
จุลชีววิทยาการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สถาบัน : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายกีฬา
ชื่อ – สกุล :
นายจตุพงษ์ ยศพิมพา
ชื่อเล่น : นิว
สาขาวิชา :
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นายวัชรนิพนธ์ กระจันทร์
ชื่อเล่น : แจ็ค
สาขาวิชา :
เทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาวจุฑามาศ ตามเพิ่ม
ชื่อเล่น : บุ๋มบิ๋ม
สาขาวิชา :
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาววริยา เคนทวาย
ชื่อเล่น : บิว
สาขาวิชา :
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 4
ชื่อ – สกุล :
นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ
ชื่อเล่น : หยิ่ม
สาขาวิชา :
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
คณะ/สถาบัน : คณะเภสัชศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ชื่อ – สกุล :
นางสาวปณาลี สีดีจริง
ชื่อเล่น : น้ำ
สาขาวิชา :
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 1
ชื่อ – สกุล :
นางสาวสริดา ศุภสุทธิเวช
ชื่อเล่น : เอ๋ย
สาขาวิชา :
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
คณะ/สถาบัน : โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 2
ชื่อ – สกุล :
นางสาวธิดา รักษา
ชื่อเล่น : สร้อย
สาขาวิชา :
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะ/สถาบัน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 3
ชื่อ – สกุล :
นางสาวนัฐรี ธนะวรรณ์
ชื่อเล่น : เฟิร์น
สาขาวิชา :
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
คณะ/สถาบัน : คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สมัครตำแหน่ง :
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 4
ชื่อ – สกุล :
นายวรพันธุ์ เปรมไกรสร
ชื่อเล่น : แมน
สาขาวิชา :
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะ/สถาบัน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


For more information ข้อมูลโดย
Tel. 0-2441-4125 ext. 212-213
Student Services Section,
Faculty of Graduate Studies
รับรอง ไม่่รับรอง
96.43 % 3.57 %