เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

เปิดให้บริการระบบจองคิว ให้ผู้ขอรับบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้า ผ่าน Application


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองคิวล่วงหน้า ผ่าน Application "MU Grad Q" และที่ www.grad.mahidol.ac.th ระบบจองคิว เพื่อขอรับบริการงานบัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้าผ่าน "MU Grad Q" บนระบบปฏิบัติการ Android นั้น เปิดให้ Download Mobile Application "MU Grad Q" และสามารถจองคิว เพื่อขอรับบริการงานบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านช่องทาง www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ระบบนี้ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการติดต่อหรือขอรับบริการด้านการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การชำระค่าธรรมเนียม ประวัตินักศึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การรายงานตัวเข้าศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดระบบจองคิว สำหรับ...

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบัน)
 • บุคคลทั่วไป ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบเปิดจองคิว สำหรับการให้บริการ ได้แก่

 • ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม :
  ลงทะเบียน ยกเลิกการลงทะเบียน ขอผ่อนผันการชำระเงิน ชำระค่าปรับชำระเงินล่าช้า คืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ประวัตินักศึกษา :
  การลาออก / พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คืนสภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา โอนย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนระดับการศึกษา เปลี่ยนแปลงวิชาเอก เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ขอแก้ไขข้อมูลประวัติ
 • หลักฐานการศึกษา :
  ยื่นคำร้องขอหลักฐานการศึกษา ขอรับหลักฐานการศึกษา
 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ :
  ตรวจ 5 หน้า ยื่นเอกสารขอตรวจวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ตรวจหน้านำเสนอเพื่อลงนาม ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
 • พิจารณาวารสาร / ประชุมวิชาการ :
  ยื่นคำร้องพิจารณาวารสาร/ประชุมวิชาการ
 • การสมัครเข้าศึกษา :
  สอบถามข้อมูลการสมัคร ส่งเอกสารการสมัคร
 • รายงานตัวเข้าศึกษา :
  รายงานตัวนักศึกษาไทย รายงานตัวนักศึกษาต่างชาติ
 • ขอเอกสาร / ทำบัตรนักศึกษา :
  ขอเอกสาร/ทำบัตรนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเข้าศึกษา ต่ออายุบัตรนักศึกษา บัตรนักศึกษาหาย แก้ไขข้อมูลบัตรนักศึกษาหาย

เงื่อนไขการจองคิว

 • จองคิวล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน
 • สามารถเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับบริการ (ภายในวันเวลาราชการ)
 • การเข้ารับบริการ ควรมาก่อนเวลาที่ท่านได้จองคิวไว้
 • หากมารับบริการสายเกินเวลาที่จองไว้ เกินกว่าจะให้บริการได้เสร็จในทันเวลา ให้ผู้จอง เปิดเข้าระบบเพื่อจองคิวเวลาใหม่ (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษ)

ขั้นตอนการจองคิว "MU Grad Q" ด้วย Smart Phone ในระบบปฏิบัติการ Android

 • 1. ดาวน์โหลด Application ได้ที่ App Store หรือ Google Play
 • 2. เข้า Application เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ Username และ Password
  1. กรณีเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   Username เป็นรหัสนักศึกษา 7 หลัก
   Password เป็นรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)
  2. กรณีเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา
   Username เป็น e-mail ตามที่สมัคร Account ไว้
   Password เป็น ตามที่สมัคร Account ไว้

  3. ในกรณีที่ยังไม่มี Account ต้องลงทะเบียนสร้าง Account ใหม่ การลงทะเบียน Account ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเท่านั้น
 • 3. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย
  1. บริการด้านการศึกษาที่เปิดให้จอง
   เลือกบริการที่ต้องการจอง
   - เลือกหมวดหมู่
   - เลือกบริการ
   - เลือกวันและเวลาเข้ารับบริการ
   - ยืนยันข้อมูลเพื่อจองคิวรับบริการ
  2. ประวัติการจอง แสดงรายการที่ได้จองคิวไว้ สามารถยกเลิกได้ โดยกดที่รายการที่เราต้องการยกเลิก และกดปุ่มยกเลิก
  3. โปรไฟล์ แสดงข้อมูลผู้ใช้ Application พร้อมบอกรหัสประจำตัวผู้ใช้ และสามารถ Logout ได้
 • 4. หลังจากที่ผู้ใช้ Application ได้จองการรับบริการตามขั้นตอน 3.1 แล้ว สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่จองไว้
 • 5. เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึง จุดบริการ One Stop Service แล้ว จะมี QR Code ให้สแกนเพื่อยืนยันว่า พร้อมที่จะรับบริการแล้ว
 • 6. รอเจ้าหน้าที่กดเรียกคิว โดยจะมีหน้าจอแสดงลำดับผู้รับบริการตามจุดต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการจองคิว ผ่าน www.grad.mahidol.ac.th

 • 1. www.grad.mahidol.ac.th เลือก MU GRAD Q
 • 2. เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา และ เข้าสู่ระบบผู้สนใจเข้าศึกษา
  1. กรณีเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   Username เป็นรหัสนักศึกษา 7 หลัก
   Password เป็นรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)
  2. กรณีเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา
   Username เป็น e-mail ตามที่สมัคร Account ไว้
   Password เป็น ตามที่สมัคร Account ไว้

   ในกรณีที่ยังไม่มี Account ต้องลงทะเบียนสร้าง Account ใหม่ การลงทะเบียน Account ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเท่านั้น
 • 3. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย
  1. บริการด้านการศึกษาที่เปิดให้จอง
   เลือกบริการที่ต้องการจอง
   - เลือกหมวดหมู่
   - เลือกบริการ
   - เลือกวันและเวลาเข้ารับบริการ
   - ยืนยันข้อมูลเพื่อจองคิวรับบริการ
  2. ประวัติการจอง แสดงรายการที่ได้จองคิวไว้ สามารถยกเลิกได้ โดยกดที่รายการที่เราต้องการยกเลิก และกดปุ่มยกเลิก
  3. โปรไฟล์ แสดงข้อมูลผู้ใช้ Application พร้อมบอกรหัสประจำตัวผู้ใช้ และสามารถ Logout ได้
 • 4. หลังจากที่ผู้ใช้ Application ได้จองการรับบริการตามขั้นตอน 3.1 แล้ว สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่จองไว้
 • 5. เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึง จุดบริการ One Stop Service แล้ว จะมี QR Code ให้สแกนเพื่อยืนยันว่า พร้อมที่จะรับบริการแล้ว
 • 6. รอเจ้าหน้าที่กดเรียกคิว โดยจะมีหน้าจอแสดงลำดับผู้รับบริการตามจุดต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หากมีข้อสงสัย หรือ ขัดข้องในการเข้าระบบ โปรดติดต่อ สอบถาม
คุณรัชพล โภคธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
โทร 02441–4125 ต่อ 116