วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 หมวด 9 การสำเร็จการศึกษาที่กำหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ดังนี้

 1. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2554
 2. ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 3. บทความวิจัย (Research article)
  1. บทความวิจัย ต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (international peer-reviewed journal) สำหรับบทความ meta-analysis บทความจากการประชุมวิชาการที่มีผู้ประเมินบทความ (peer-reviewed conference paper) บทความจากวารสารที่ตีพิมพ์เป็นฉบับพิเศษหรือฉบับแทรก (supplement) สำหรับการจัดประชุมวิชาการ บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีกระบวนการค้นคว้าอย่างมีระบบ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือเฉพาะเรื่อง (monograph) หรือหนังสือชุด (book series) ต้องเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ละเรื่องไป
  2. การระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อนักศึกษาต้องเป็นผู้แต่งลำดับแรก (first author) หรือผู้แต่งหลัก (corresponding author) และระบุชื่อส่วนงานที่ศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้แต่งลำดับแรก หรือผู้แต่งหลักได้ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรายกรณี
  3. นักศึกษาจะส่งบทความวิจัยไปเผยแพร่ได้หลังจากที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
 4. วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์
  1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศหรือตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International Peer-reviewed Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ และ/หรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฉบับล่าสุดปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล ดังต่อไปนี้
   • ฐานข้อมูลในกลุ่มของ Web of Science ซึ่งประกอบด้ว
    • Science Citation Index Expanded
    • Social Sciences Citation Index
    • Arts & Humanities Citation Index
   • ฐานข้อมูล SCOPUS
   • ฐานข้อมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่
    • ABI/INFORM
    • Criminal Justice Abstracts
    • Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL)
    • ERIC
    • INSPEC
    • International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
    • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
    • MathSciNet
    • POPLINE
    • PsycINFO
    • PubMed
    • Sociological Abstracts
    • Zentralblatt MATH
  2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศหรือตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลใดๆ แต่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่ามีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก (ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไม่ยอมรับวารสาร open access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพและปรากฏชื่อใน Beall's List: predatory open-access publishers ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ http://scholarlyoa.com)
 5. สำหรับวารสารที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 4 ต้องเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยกรอกแบบฟอร์ม บฑ.43 พร้อมแนบข้อมูลของวารสารฉบับล่าสุดที่ระบุว่ามีระบบประเมินบทความ
 6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สุด