วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ข้อปฏิบัติในการส่งตัวนักศึกษากลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิม

นักศึกษา ที่เป็นข้าราชการ สังกัดหน่วยราชการ หรือพนักงาน ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง เมื่อได้รับอนุมัติ จากต้นสังกัด ให้มาศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถขอให้ บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ เพื่อส่งตัวนักศึกษา กลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิมได้ เฉพาะกรณี

  1. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  2. นักศึกษาได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เนื่องด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักศึกษา ที่ต้องลงทะเบียนเรียน แบบเต็มเวลา (full time) ทั้งการเรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษา และทำวิจัยอย่างเต็มที่ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา โดยเร็วที่สุด ดังนั้นไม่อาจส่งตัว นักศึกษากลับไป ปฏิบัติงาน ณ สังกัดเดิมได้ ในขณะที่นักศึกษา ยังคงมีสถานภาพะเป็น นักศึกษาอยู่

มติจาก ที่ประชุมคระกรรมการ ดำเนินการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/ 2543 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543