วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

การส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ไปยังห้องสมุดต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ ดังนี้

  1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. หอสมุดแห่งชาติ
  3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ