วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

การส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต้องส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ ตามข้อกำหนด ของ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 เล่ม พร้อม CD-ROM ข้อมูลวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด