วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

1). กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
       คือ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย * *
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
* นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

2). กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
         ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th