เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบติดตามการสมัคร (Tracking Online Admission)

รายละเอียด

ระบบติดตามการสมัคร(Tracking Online Admission)ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้หลักสูตรสามารถเข้าดูข้อมูลผู้สมัครจากระบบ Online Admission ที่สมัครในแต่ละปีการศึกษา เช่น จำนวนผู้สมัคร,หลักฐานการสมัคร , ข้อมูลใบสมัคร เป็นต้น ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับหลักสูตรสามารถติดตามผู้สมัครได้แบบ Real Time ผ่านทางเว็บไซต์ แทนการขอข้อมูลจากงานรับนักศึกษา ซึ่งทำให้หลักสูตรสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาได้ก่อนช่วงเวลาที่งานรับรวบรวมข้อมูลส่งให้กับหลักสูตรหลังปิดรับสมัคร

ปรับปรุงล่าสุด

1 พฤศจิกายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ