เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (TQF)

รายละเอียด

ระบบการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (TQF) ได้พัฒนาขึ้นในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ มคอ 2 ถึง มคอ 7 ครบวงรอบ โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบเกรดของนักศึกษา ข้อมูลของนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจ และภาวะการได้งานทำของนักศึกษา ระบบนี้ได้ออกแบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2557
  • เปลี่ยนการเพิ่มข้อมูลรายวิชาจากการคีย์โดยอิสระ เป็นค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากฐานข้อมูลกลาง
  • ประธานเป็นผู้ส่ง มคอ. 3-7 โดยการกดปุ่ม Submit ด้วยตนเอง
  • เพิ่มการแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
 • ปีการศึกษา 2556 - มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภาวะการได้งานทำ
 • ปีการศึกษา 2555
  • มีระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ และนำผลมาแสดงใน มคอ.5 และ มคอ.7
  • เพิ่มการรับทราบโดยคณบดีคณะ

ผู้รับผิดชอบ

 • ศันสนีย์ บุญนิธิ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
 • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ