เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

รายละเอียด

ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับประธานหลักสูตรและส่วนงานในการติดตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อช่วยเร่งรัดการจบของนักศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

1 เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ