เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ระบบรายงานตัวออนไลน์

รายละเอียด

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาพัฒนาขึ้นในปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และยืนยันข้อมูลของนักศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

7 เมษายน 2560

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ