เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาขึ้นจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงที่มีการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยมีการประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เชื่อมโยงผลจากการประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

29 พฤษภาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ