เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ทัศนีย์ ทองทวี รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ tassanee.ton@mahidol.ac.th
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) nawapol.srw@mahidol.edu
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) wilai.sri@mahidol.ac.th
กฤตยชญ์ คงคติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kittayoch.kon@mahidol.ac.th
นนท์ มหาวงศ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ non.mah@mahidol.ac.th
พนิดา สร้อยสังวาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา panida.sro@mahidol.ac.th -
รัชพล โภคธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ratchapon.poc@mahidol.ac.th
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wauradate.sri@mahidol.ac.th