เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   28   มกราคม   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
รัชพล โภคธรรม รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ratchapon.poc@mahidol.ac.th
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) nawapol.srw@mahidol.edu
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) wilai.sri@mahidol.ac.th
กฤตยชญ์ คงคติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kittayoch.kon@mahidol.ac.th
ทัศนีย์ ทองทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป tassanee.ton@mahidol.ac.th
นนท์ มหาวงศ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ non.mah@mahidol.ac.th
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wauradate.sri@mahidol.ac.th
อติกานต์ ประดับทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ atikan.pra@mahidol.ac.th