เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   5   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วรัญชัย พนานุรักษา รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ varanchai.pan@mahidol.ac.th 305
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) nawapol.srw@mahidol.ac.th 304
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) wilai.sri@mahidol.ac.th 305
ศันสนีย์ บุญนิธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) sansanee.boo@mahidol.ac.th 300
ชนะ ก้อนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ chana.gon@mahidol.ac.th 305
ทรายทอง เชื้อนุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ saithong.chu@mahidol.ac.th 303
ทัศนีย์ ทองทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป tassanee.ton@mahidol.ac.th 300
พัช วงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ paz.won@mahidol.ac.th 302
รัชพล โภคธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ratchapon.poc@mahidol.ac.th 303
รางวัล กสานติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ rangwan.kas@mahidol.ac.th 304
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wauradate.sri@mahidol.ac.th 302
วรินทร์ นวกิจกนก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ warin.nav@mahidol.ac.th 305
สุเมธ แก้วสุพัฒน์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ sumeth.kae@mahidol.ac.th 304
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ yawadee.pop@mahidol.ac.th 302