เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วีระชัย เขม้นงาน หัวหน้างานแผนและพัฒนา weerachai.khm@mahidol.ac.th 221
ทิวาลัย สุจินพรัหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ thiwalai.suj@mahidol.ac.th 220
จิราภรณ์ จีนสมุทร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ jiraporn.jea@mahidol.ac.th 261
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน natthawat.akk@mahidol.ac.th 223
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน orglad.tan@mahidol.ac.th 222