เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ทิวาลัย สุจินพรัหม รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนา thiwalai.suj@mahidol.ac.th 221
จิราภรณ์ จีนสมุทร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ jiraporn.jea@mahidol.ac.th 261
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน natthawat.akk@mahidol.ac.th 223
วีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน weerachai.khm@mahidol.ac.th 224
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน orglad.tan@mahidol.ac.th 222
อัจฉรา รอดพ้น พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 ajchara.ron@mahidol.ac.th 220