วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ชนิดาภา สุทธิคณะ รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา chanidapha.sut@mahidol.ac.th 115
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา นักวิชาการศึกษา tawatchai.won@mahidol.ac.th 112
ปวริศ เพชรจันทร์ นักวิชาการศึกษา pawaris.pet@mahidol.ac.th 110
วีรยา จยาวรรณ นักวิชาการศึกษา weraya.jay@mahidol.ac.th 114
สุกัญญา รวมญาติ นักวิชาการศึกษา sukanya.rua@mahidol.ac.th 111
อรัญญา ศรีสอาด นักวิชาการศึกษา aranya.sri@mahidol.ac.th 115
กันทิมา ช่อกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kantima.cho@mahidol.ac.th 113