เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วารุณี อัศวธัญญาสกุล หัวหน้างานบริการการศึกษา varunee.ass@mahidol.ac.th 140
สุนันทา สระโพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ sunanta.sar@mahidol.ac.th 122
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี kitipong.kia@mahidol.ac.th 120
เกียรติพงค์ มั่นเอี่ยม นักวิชาการศึกษา keattipong.mun@mahidol.ac.th 125
นฐมล จักรเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nongnuj.juk@mahidol.ac.th 121
ปภัสรา เสียงเสนาะ นักวิชาการศึกษา papatsara.sie@mahidol.ac.th 121
ปิยะนุช ปุระวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี piyanuch.tin@mahidol.ac.th 123
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล นักวิชาการศึกษา pornsawan.saa@mahidol.ac.th 106
ภาษิตา จุลสำโรง นักวิชาการเงินและบัญชี phasita.jus@mahidol.ac.th 120
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา yodsakon.cha@mahidol.ac.th 121
รัตติยา ใจเลิศ นักวิชาการศึกษา radtiya.jai@mahidol.ac.th 125
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี rungrudee.prk@mahidol.ac.th 122
ศุภวิชญ์ มะเริงสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา supawit.mar@mahidol.ac.th 106
ศุภานิช นุ่มดี นักวิชาการเงินและบัญชี suphanid.int@mahidol.ac.th 123
สิทธิพัฒน์ สนตุ่น นักวิชาการศึกษา sitthipat.son@mahidol.ac.th 124
สุพจน์ ยี่ทอง นักวิชาการศึกษา supoj.yee@mahidol.ac.th 124