เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ราเมศ ทิพย์เนตรา หัวหน้างานบริการการศึกษา ramest.tip@mahidol.edu 123
ชนิดาภา สุทธิคณะ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) chanidapha.sut@mahidol.edu 103
วารุณี อัศวธัญญาสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) varunee.ass@mahidol.ac.th 0-2200-7661
สุนันทา สระโพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ sunanta.sar@mahidol.ac.th 122
กนกวรรณ ด่านมะลิ นักวิชาการศึกษา kanokwan.dan@mahidol.ac.th 107
กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์ นักวิชาการศึกษา kanyapak.par@mahidol.ac.th 101
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี kitipong.kia@mahidol.ac.th 120
เกศริน มะลิ นักวิชาการศึกษา katsarin.mal@mahidol.ac.th 217
เกียรติพงค์ มั่นเอี่ยม นักวิชาการศึกษา keattipong.mun@mahidol.ac.th 0-2411-2002
จรัสศรี แคนถา นักวิชาการศึกษา jaratsri.kan@mahidol.ac.th 100
ชโนทัย ทิพรักษ์ นักวิชาการศึกษา chanothai.tip@mahidol.ac.th 102
ณัฐพร มีเสือ นักวิชาการศึกษา natthaphorn.mee@mahidol.ac.th 217
ณัฐพล ชิตณรงค์ นักวิชาการศึกษา nuttapol.chi@mahidol.ac.th 0-2200-7661
ทิวรรณ ปราณอุดมสุข นักวิชาการศึกษา tiwan.pra@mahidol.ac.th 107
ธนธรณ์ รอดพ้น นักวิชาการพัสดุ tanatron.rod@mahidol.ac.th 02-201-5206
นฐมล จักรเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nongnuj.juk@mahidol.ac.th 02-200-7661
นิธิวัฒน์ กีรติถาวร นักวิชาการศึกษา nithiwat.kee@mahidol.ac.th 106
ปิยะนุช ปุระวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี piyanuch.tin@mahidol.ac.th 0-2201-5207
ปุญชรัศมิ์ แทบทาม นักวิชาการเงินและบัญชี puncharat.tha@mahidol.ac.th 0-2200-7661
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล นักวิชาการศึกษา pornsawan.saa@mahidol.ac.th 105
ภภัสสร บัญญาพานต์ นักวิชาการศึกษา phaphassorn.ban@mahidol.ac.th 123
ภาษิตา จุลสำโรง นักวิชาการเงินและบัญชี phasita.jus@mahidol.ac.th 120
ภูริวัฒน์ ภูริวัฒนกุล นักวิชาการศึกษา purivat.pur@mahidol.ac.th 121
มานพ เสนาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา manop.san@mahidol.ac.th 02-201-5206
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุ yodsakon.cha@mahidol.ac.th 0-2200-7661
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี rungrudee.prk@mahidol.ac.th 217
วรัญชญา จงสุกใส นักวิชาการศึกษา varunchaya.cho@mahidol.ac.th 103
วิภารัตน์ ชื่นชม นักวิชาการศึกษา wiparat.chu@mahidol.ac.th 0-2354-7173
ศุภานิช นุ่มดี นักวิชาการเงินและบัญชี suphanid.int@mahidol.ac.th 0-2411-2002
สุพจน์ ยี่ทอง นักวิชาการศึกษา supoj.yee@mahidol.ac.th 121
อรนันท์ ดีพรม นักวิชาการศึกษา oranan.dee@mahidol.ac.th 105