เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   26   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการการศึกษา   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
กนกวรรณ ด่านมะลิ รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา kanokwan.dan@mahidol.ac.th 107
ชนิดาภา สุทธิคณะ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) chanidapha.sut@mahidol.edu 103
นภัสวรรณ โตตระกูล นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) napatsawan.tot@mahidol.ac.th 102
วัยณา เนียมนิล นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) waiyana.nia@mahidol.ac.th 104
สุปราณี อัศวชีพ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) supranee.ass@mahidol.ac.th 101
อรนันท์ ดีพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ oranan.dee@mahidol.ac.th 105
กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์ นักวิชาการศึกษา kanyapak.par@mahidol.ac.th 101
กัลยกร เรือนนุช นักวิชาการศึกษา kanyakorn.rue@mahidol.edu 100
จรัสศรี แคนถา นักวิชาการศึกษา jaratsri.kan@mahidol.ac.th 100
ชโนทัย ทิพรักษ์ นักวิชาการศึกษา chanothai.tip@mahidol.ac.th 102
ทิวรรณ ปราณอุดมสุข นักวิชาการศึกษา tiwan.pra@mahidol.ac.th 107
นิธิวัฒน์ กีรติถาวร นักวิชาการศึกษา nithiwat.kee@mahidol.ac.th 106
ปฐมพงษ์ พงษ์ศิริยาภรณ์ นักวิชาการศึกษา pathomphong.pho@mahidol.ac.th 110
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล นักวิชาการศึกษา pornsawan.saa@mahidol.ac.th 105
วรัญชญา จงสุกใส นักวิชาการศึกษา varunchaya.cho@mahidol.ac.th 103
วิมล ดารารัตน์ทวี นักวิชาการศึกษา wimon.dar@mahidol.ac.th 104