เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   19   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

งานคลัง   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
จิราภรณ์ ไม่โรยรส หัวหน้างานคลัง jiraporn.mai@mahidol.ac.th 215
ภภัสสร บัญญาพานต์ นักวิชาการศึกษา phaphassorn.ban@mahidol.ac.th 218
ชาริญา ดูเบย์ นักวิชาการเงินและบัญชี chariya.dub@mahidol.ac.th 211
ปัทมา รอดจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี pattama.rod@mahidol.ac.th 212
พรณภัส หาญปราบ นักวิชาการเงินและบัญชี pornnapat.han@mahidol.ac.th 213
พัฒนรัตน์ ร่างเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี phattanarat.ran@mahidol.ac.th 211
ภาษิตา จุลสำโรง นักวิชาการเงินและบัญชี phasita.jus@mahidol.ac.th 217
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี rungrudee.prk@mahidol.ac.th 217
สายบัว เขาแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี saibua.kho@mahidol.ac.th 211
สุเทพ ยศศักดิ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี suthep.yos@mahidol.ac.th 214
สุนีย์ ตันสุพล นักวิชาการเงินและบัญชี sunee.tan@mahidol.ac.th 210
สุภาพร นวลลออง นักวิชาการเงินและบัญชี supaporn.nul@mahidol.ac.th 214
สุวรรณี นาคสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชี suwannee.nak@mahidol.ac.th 210
อรกัญญา สมบุญโต นักวิชาการเงินและบัญชี aornkunya.sob@mahidol.ac.th 212
ภคปภา บัวบังศึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป phakapapha.bua@mahidol.ac.th 211