เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   7   มิถุนายน   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
เครือวัลย์ สุขสมัย หัวหน้างานคลัง khurewan.suk@mahidol.ac.th 215
จารวี สิลาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี jarawee.sil@mahidol.ac.th 212
พรณภัส หาญปราบ นักวิชาการเงินและบัญชี pornnapat.han@mahidol.ac.th 213
พัฒนรัตน์ ร่างเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี phattanarat.ran@mahidol.ac.th 211
เพรชรัตน์ วงศ์สอาด นักวิชาการเงินและบัญชี petcharat.wog@mahidol.ac.th 213
ภคปภา บัวบังศึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป phakapapha.bua@mahidol.ac.th 211
สุเทพ ยศศักดิ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี suthep.yos@mahidol.ac.th 214
สุนีย์ ตันสุพล นักวิชาการเงินและบัญชี sunee.tan@mahidol.ac.th 211
สุภาพร นวลลออง นักวิชาการเงินและบัญชี supaporn.nul@mahidol.ac.th 214
สุวรรณี นาคสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชี suwannee.nak@mahidol.ac.th 210
อรกัญญา สมบุญโต นักวิชาการเงินและบัญชี aornkunya.sob@mahidol.ac.th 212
อัมพิกา สิงห์โตงาม นักวิชาการเงินและบัญชี ampika.sig@mahidol.ac.th 212
ชนัญญา นิสีดา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร chanunya.nis@mahidol.ac.th 215