เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   26   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัฒนาหลักสูตร   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นฤดล คงทน รักษาการหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร narudol.kon@mahidol.edu 205
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) paranee.som@mahidol.edu 201
วราพร จงแจ่ม นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) warapron.soo@mahidol.edu 204
นิชาภา วงษ์มหัทธน นักวิชาการศึกษา nichapha.won@mahidol.edu 200 , 111
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา sasirunya.jun@mahidol.edu 202
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี kitipong.kia@mahidol.ac.th 203
กันทิมา ช่อกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kantima.cho@mahidol.ac.th 203