เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ lalita.adu@mahidol.ac.th 133
ชลญภัสส์ แสงเสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา chuanpit.san@mahidol.ac.th 400
ทศพล อินทประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา todsapon.int@mahidol.ac.th 401-402
ธนภัทร สิริไพโรจน์ นักวิชาการศึกษา thanaphat.sir@mahidol.ac.th 133
ปวริศ เพชรจันทร์ นักวิชาการศึกษา pawaris.pet@mahidol.ac.th 137
ปาริชาติ เกตุยงค์ นักวิชาการศึกษา parichat.kae@mahidol.ac.th 137
พรชิตา อยู่โพชนา นักวิชาการศึกษา pawnchita.yup@mahidol.ac.th 137
วิชาญ ภิรมย์บัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wichan.phi@mahidol.ac.th 401-402
อภิชาติ ศรีศิลป์ นักวิชาการศึกษา abhichart.sri@mahidol.ac.th 136
อัญชิสา สมัยกลาง นักประชาสัมพันธ์ unchisa.sam@mahidol.ac.th 137