เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วรรณา ช่วยรักษา หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ wanna.chu@mahidol.ac.th 135
หน่วยประชาสัมพันธ์
ปาณิสรา ร้อยชิน นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) panisara.roi@mahidol.ac.th 131-132
ปราณี หนูสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป panee.nus@mahidol.ac.th 132
พลยุทธ์ ปานจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ponlayut.pan@mahidol.ac.th 130,132
หน่วยโสตทัศนศึกษา
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา khamron.pai@mahidol.ac.th 401-402
ชลญภัสส์ แสงเสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา chuanpit.san@mahidol.ac.th 400
วิชาญ ภิรมย์บัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wichan.phi@mahidol.ac.th 401-402
ทศพล อินทประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา todsapon.int@mahidol.ac.th 401-402
พนิดา สร้อยสังวาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา panida.sro@mahidol.ac.th 307