เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย deangr@mahidol.ac.th 500
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ varaporn.akk@mahidol.ac.th 505
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง thanadol.pri@mahidol.ac.th 503
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล noppadol.wan@mahidol.ac.th 502
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ bunyarit.pan@mahidol.ac.th 510
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล chusak.oka@mahidol.ac.th 504
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล wichit.sut@mahidol.ac.th 508
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ นักวิชาการศึกษา sriruen.kos@mahidol.ac.th 260
หน่วยเลขานุการ
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ นักวิชาการศึกษา suwannee.nop@mahidol.edu 501
อ้อย ไชยมาตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร aoy.cha@mahidol.ac.th 512