เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   5   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย deangr@mahidol.ac.th 500
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ varaporn.akk@mahidol.ac.th 505
ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา suthep.wiy@mahidol.ac.th 507
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง thanadol.pri@mahidol.ac.th 503
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล noppadol.wan@mahidol.ac.th 502
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ bunyarit.pan@mahidol.ac.th 510
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล chusak.oka@mahidol.ac.th 504
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล wichit.sut@mahidol.ac.th 508
หน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร
อมรรัตน์ ภู่นคร หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร amornrat.pak@mahidol.ac.th 251
วิษุวัต มหิทธิกร นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) witsuwat.mah@mahidol.edu 252
ประสาน เจริญเอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป prasan.chr@mahidol.ac.th 241
กาญจนา กิ่งสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล kanchana.kin@mahidol.ac.th 250
ทรงยศ จันทรกานต์ นักวิชาการเงินและบัญชี songyos.chn@mahidol.ac.th 250
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วัยณา เนียมนิล นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) waiyana.nia@mahidol.ac.th 104
ปาณิสรา ร้อยชิน นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) panisara.roi@mahidol.ac.th 131-132
สายบัว เขาแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี saibua.kho@mahidol.ac.th 211
เครือวัลย์ สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี khurewan.suk@mahidol.ac.th 213
เพ็ญประภา เกิดช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป penprapa.ked@mahidol.ac.th 125
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา khamron.pai@mahidol.ac.th 401-402
พนิดา ตาตะยานนท์ นักวิชาการศึกษา phanida.tat@mahidol.ac.th 602
วรรณา ช่วยรักษา นักประชาสัมพันธ์ wanna.chu@mahidol.ac.th 135
ปิยะ เที่ยงดี นักวิชาการเงินและบัญชี piya.thi@mahidol.ac.th 0-2200-7661
กัลยกร เรือนนุช นักวิชาการศึกษา kanyakorn.rue@mahidol.edu 100
ปฐมพงษ์ พงษ์ศิริยาภรณ์ นักวิชาการศึกษา pathomphong.pho@mahidol.ac.th 110
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ นักวิชาการศึกษา sriruen.kos@mahidol.ac.th 260
จตุพงษ์ ยศพิมพา นักวิชาการศึกษา jatupong.yos@mahidol.ac.th 601
ชนัญญา นิสีดา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร chanunya.nis@mahidol.ac.th 125
นิมิตร ปันธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร nimit.pan@mahidol.ac.th 0-2200-7661
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา พนักงานธุรการ ระดับ ส2 voravit.poo@mahidol.ac.th 02-201-5206
หน่วยเลขานุการ
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ นักวิชาการศึกษา suwannee.nop@mahidol.edu 501
อ้อย ไชยมาตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร aoy.cha@mahidol.ac.th 512
หน่วยสหสาขาวิชา
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา somchai.tra@mahidol.edu 506
Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ aungwin.tun@mahidol.ac.th 509