เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย chartchalerm.isa@mahidol.ac.th 500
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ prapimpun.won@mahidol.ac.th 503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ornlatcha.siv@mahidol.ac.th 506
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา sineewanlaya.wic@mahidol.ac.th 505
อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ noppadol.wan@mahidol.ac.th 502
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา thanyawee.pra@mahidol.ac.th 512
หน่วยเลขานุการ
สิรินยา แก้วมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sirinya.kae@mahidol.ac.th 501
อ้อย ไชยมาตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร aoy.cha@mahidol.ac.th