เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   19   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย deangr@mahidol.ac.th 500
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ varaporn.akk@mahidol.ac.th 505
ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา suthep.wiy@mahidol.ac.th 507
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง thanadol.pri@mahidol.ac.th 503
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา somchai.tra@mahidol.ac.th 506
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล noppadol.wan@mahidol.ac.th 502
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ bunyarit.pan@mahidol.ac.th 510
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล chusak.oka@mahidol.ac.th 504
Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ aungwin.tun@mahidol.ac.th 509
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล wichit.sut@mahidol.ac.th 508
หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ นักวิชาการศึกษา sriruen.kos@mahidol.ac.th 260
จิราภรณ์ จีนสมุทร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ jiraporn.jea@mahidol.ac.th 261
หน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร
อมรรัตน์ ภู่นคร นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) amornrat.pak@mahidol.ac.th 251
วิษุวัต มหิทธิกร นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) witsuwat.mah@mahidol.edu 252
กาญจนา กิ่งสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล kanchana.kin@mahidol.ac.th 250
ทรงยศ จันทรกานต์ นักวิชาการเงินและบัญชี songyos.chn@mahidol.ac.th 250
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ lalita.adu@mahidol.ac.th 133
ปาริชาติ เกตุยงค์ นักวิชาการศึกษา parichat.kae@mahidol.ac.th 137
สุกัญญา รวมญาติ นักวิชาการศึกษา sukanya.rua@mahidol.ac.th 136
ปวริศ เพชรจันทร์ นักวิชาการศึกษา pawaris.pet@mahidol.ac.th 137
ธนภัทร สิริไพโรจน์ นักวิชาการศึกษา thanaphat.sir@mahidol.ac.th 133
อภิชาติ ศรีศิลป์ นักวิชาการศึกษา abhichart.sri@mahidol.ac.th 136
เนาวรัตน์ อิ่มใจ นักวิเทศสัมพันธ์ naowarat.imj@mahidol.ac.th 134
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เครือวัลย์ สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี khurewan.suk@mahidol.ac.th 213