เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   26   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ภูริวัฒน์ ภูริวัฒนกุล นักวิชาการศึกษา purivat.pur@mahidol.ac.th 121
ราเมศ ทิพย์เนตรา นักวิชาการศึกษา ramest.tip@mahidol.ac.th 123
สุพจน์ ยี่ทอง นักวิชาการศึกษา supoj.yee@mahidol.ac.th 121
สุนันทา สระโพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ sunanta.sar@mahidol.ac.th 122
เพ็ญประภา เกิดช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป penprapa.ked@mahidol.ac.th 125
ชนัญญา นิสีดา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร chanunya.nis@mahidol.ac.th 125