เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   19   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วิภารัตน์ ชื่นชม รักษาการหัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ wiparat.chu@mahidol.ac.th 0-2354-7173
มานพ เสนาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา manop.san@mahidol.ac.th 02-201-5206
ปิยะนุช ปุระวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี piyanuch.tin@mahidol.ac.th 0-2201-5207
ธนธรณ์ รอดพ้น นักวิชาการพัสดุ tanatron.rod@mahidol.ac.th 02-201-5206
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา พนักงานธุรการ ระดับ ส2 voravit.poo@mahidol.ac.th 02-201-5206