เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   26   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วารุณี อัศวธัญญาสกุล หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ varunee.ass@mahidol.ac.th 0-2200-7661
ณัฐพล ชิตณรงค์ นักวิชาการศึกษา nuttapol.chi@mahidol.ac.th 0-2200-7661
ปิยะ เที่ยงดี นักวิชาการเงินและบัญชี piya.thi@mahidol.ac.th 0-2200-7661
ปุญชรัศมิ์ แทบทาม นักวิชาการเงินและบัญชี puncharat.tha@mahidol.ac.th 0-2200-7661
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุ yodsakon.cha@mahidol.ac.th 0-2200-7661
นฐมล จักรเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nongnuj.juk@mahidol.ac.th 02-200-7661
นิมิตร ปันธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร nimit.pan@mahidol.ac.th 0-2200-7661