เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

02   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ขวัญฤทัย ราชสีห์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป kwanruthai.rac@mahidol.ac.th 241-242
กันทิมา ช่อกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kantima.cho@mahidol.ac.th 151
วิไลลักษณ์ สุขดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wilailuk.suk@mahidol.ac.th 161
สุภาพร มั่นหรั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป suphaphorn.man@mahidol.ac.th 242
อนันต์ สุวิมลเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป anan.suw@mahidol.ac.th 180
ทวีศักดิ์ แสงสุมโน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร thaweesak.sae@mahidol.ac.th 160
พิภพ เพ็ชรน้ำขาว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร pipob.phe@mahidol.ac.th 170
สุนทรี ปิ่นประชา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร shuntaree.phn@mahidol.ac.th 160
เลอศักดิ์ ใจเลิศ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 lersak.jai@mahidol.ac.th 118
ธนะพัฒน์ วสุสมบูรณ์ยศ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 thanaphat.was@mahidol.ac.th 170
ธรรมกร สุนทรวิภาต พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 tammakorn.sun@mahidol.ac.th 170
อภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 apirum.chu@mahidol.ac.th 170
อุดม โพธิ์ประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 udom.pho@mahidol.ac.th 170
พนมพร เลี้ยงรักษา คนสวน ระดับ บ2 phanomphorn.lea@mahidol.ac.th 180
จำลอง ดำแดง แม่บ้าน ระดับ บ2 chamlong.dum@mahidol.ac.th 180
สำเภา กรานจำนงค์ แม่บ้าน ระดับ บ2 sumpao.kra@mahidol.ac.th 180
ลำดวน ทองบุญ แม่บ้าน ระดับ บ1 lamduan.tho@mahidol.ac.th 180