เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต

รายละเอียด

แบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิตได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถิติภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ในช่วงที่บัณฑิตมีการแจ้งการสำเร็จการศึกษา และจะมีการติดตามผลต่อในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มีงานทำจนกระทั่งครบ 1 ปี โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เก็บรวบรวมสรุปผลใน GRAD-MIS

ปรับปรุงล่าสุด

2 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ