เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบ Grade Online

รายละเอียด

ระบบ Grade Online ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร หรือประธานหลักสูตร สามารถส่งเกรดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาทางออนไลน์มายังบัณฑิตวิทยาลัยได้

ปรับปรุงล่าสุด

1 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ

  • ศันสนีย์ บุญนิธิ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
  • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ