เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบ GRAD-MIS

รายละเอียด

ระบบ GRAD MIS ได้พัฒนาขึ้นในปี 2551 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่จำเป็นในการจัดการสำหรับหลักสูตรและส่วนงาน โดยประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลระดับหลักสูตร การจัดทำตารางสอน สรุปรายงานจำนวนนักศึกษา สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ รูปเล่มหลักสูตร และอื่นๆ

ปรับปรุงล่าสุด

 • เมษายน 2556 - เพิ่มระบบติดตามนักศึกษา
 • ธันวาคม 2555
  • เพิ่มระบบตรวจสอบนักศึกษาใหม่ ให้กับหอสมุดกลาง
  • เพิ่มระบบตรวจสอบค่าบริการสุขภาพนักศึกษา
 • สิงหาคม 2555 - เพิ่มข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ
 • มิถุนายน 2555 - เพิ่มระบบส่ง e-mail ภายในบัณฑิตวิทยาลัย
 • มีนาคม 2552 - เพิ่มระบบจองห้องและ การขอใช้บริการงานสื่อและศิลปกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 • ศันสนีย์ บุญนิธิ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
 • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ