เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

รายละเอียด

ระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับประธานหลักสูตรและส่วนงานในการติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยเร่งรัดการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีผลผ่าน

ปรับปรุงล่าสุด

---

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ