เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-Registration)

รายละเอียด

ระบบลงทะเบียนได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนออนไลน์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

19 สิงหาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

  • พัชรี วงบุญ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 302
  • e-mail : patcharee.won@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ