เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์

รายละเอียด

ระบบ e-Form ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการในการส่งเอกสารและอนุมัติ แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มจาก บฑ1 / บฑ2 / บฑ35 / บฑ 39 และ บฑ 44 โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แสดงสถานะและการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนให้กับนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

1 มกราคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th
  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 316
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ